×
photo
;

Dotace

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013443:

„Energetické úspory v kamenolomu společnosti BISA s.r.o. II“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen realizace energetických úspor při manipulaci se stavebním kamenem při těžebních pracích. Úspor bude dosaženo výměnou stávajícího nakládkového rypadla za novější, energeticky efektivnější verzi. Projekt bude realizován v dobývacím prostoru Litice nad Orlicí na parcelním čísle 408/1 k.ú. Litice nad Orlicí.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti při manipulaci s rozvalem v kamenolomu Litice nad Orlicí, která prodražuje celkovou ekonomiku provozu a vede k vysokým nákladům na jednotku manipulované suroviny, tedy zpracované tuny kamene. Hlavní příčinou je skutečnost, že stávající nakládkové rypadlo vykazuje vysokou spotřebu paliva, která je dána jak zastaralostí motorové jednotky, tak i celkovým opotřebením v náročných provozních podmínkách kamenolomu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby primárního paliva (motorové nafty) a tím zlepšení celkové ekonomiky těžebního procesu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2021.

dotace
BISA S.R.O. ETAPA II. - ÚSPORY ENERGIE je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu s reg. číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013976 bylo vyměněn 1 kus nákladního automobilu za stejný, s nižší energetickou náročností. Automobil zajišťuje přepravu těžené horniny v dobývacím prostoru Litice nad Orlicí.

dotace
mpo